22 listopada 2023 10:43

Zapewnienie dojazdu do nieruchomości umożliwiają zjazdy. Każde miejsce umożliwiające wjechanie z drogi publicznej do nieruchomości gruntowej stanowi zjazd i wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi. Definicja zjazdu zawarta jest w art. 4 pkt. 8 ustawy o drogach publicznych: „zjazd - część drogi publicznej łączącą jezdnię z nieruchomością gruntową usytuowaną poza pasem drogowym, stanowiącą bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu”.

Lokalizacja i przebudowa zjazdu

 

W przypadku zamiaru wykonania nowego lub przebudowy istniejącego zjazdu z drogi publicznej, należy uzyskać zezwolenie na jego lokalizację lub przebudowę. Dotyczy to przypadku budowy zjazdu do nieruchomości dotychczas niezabudowanej np. w związku z budową domu albo zmianę lokalizacji zjazdu np. w związku z przesunięciem bramy wjazdowej na inną stronę posesji lub budową kolejnego zjazdu do nieruchomości np. w celu dojazdu do dodatkowego garażu. Przebudowa zjazdu oznacza zmianę jego parametrów, jak np. zmiana średnicy przepustu pod zjazdem, jego poszerzenie, nieznaczne przesunięcie, zmianę promieni łuków lub proporcji skosów zjazdu. Przebudowa zjazdu wymaga uzyskania zezwolenia jak w przypadku budowy nowego zjazdu.

W przypadku, gdy zjazd planowany jest z drogi wewnętrznej będącej w zarządzaniu naszej jednostki, taki zjazd również wymaga uzgodnienia z MZUiM – prosimy o złożenie wniosku jak dla zjazdu z drogi publicznej. W przypadku wątpliwości, czy dana droga znajduje się w naszej administracji, zapraszamy do kontaktu.

Po sprawdzeniu wniosku o lokalizację lub przebudowę zjazdu zweryfikujemy status drogi i wydamy odpowiednią decyzję lub zgodę, w której określimy warunki na jakich możliwe jest jego wykonanie. Zezwolenia na lokalizację zjazdu mają charakter uznaniowy i w niektórych przypadkach możemy odmówić wydania zezwolenia lub zgody – np. w przypadku zamiaru lokalizacji zjazdu z drogi krajowej lub w miejscu zagrażającym bezpieczeństwu ruchu drogowego – w takim przypadku w decyzji poinformujemy o powodach odmowy. Jednym z warunków uzyskanego zezwolenia lub zgody jest uzgodnienie z MZUiM projektu zjazdu. W decyzji znajdą Państwo warunki, jakie powinien spełniać projekt i przyszły zjazd.

Na czas budowy lub przebudowy zjazdu, należy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia prac. (więcej informacji tutaj)

Decyzja na lokalizację zjazdu z mocy prawa wygasa, jeśli w okresie 3 lat zjazd nie został wykonany. Nie ma możliwości przedłużenia tego okresu i w przypadku upłynięcia tego terminu i dalszego zamiaru realizacji zjazdu, konieczne jest uzyskanie nowej decyzji.

 

Remont zjazdu

 

Remont zjazdu to odtworzenia poprzednich parametrów jak np. naprawa, wymiana kostki brukowej na nową, odtworzenie przepustu pod zjazdem, bez zmiany poprzednich wymiarów. Remont zjazdu wymaga jedynie uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia prac. Do wniosku dołączyć należy zdjęcia zjazdu, mapę z zaznaczoną lokalizacją zjazdu i opis zakresu prac, jakie planowane są do wykonania. (więcej informacji o zajęciu pasa tutaj)

 

Utrzymanie zjazdu

 

Zgodnie z art. 30 Ustawy o drogach publicznych, utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Jako utrzymanie należy rozumieć roboty konserwacyjne, porządkowe i inne zmierzające do zachowania niezmienionego stanu zjazdu i przepustu pod zjazdem. Szczególnie istotne jest utrzymywanie drożności przepustów, gdyż rowy, na których są one zabudowane, stanowią odwodnienie drogi i gruntów sąsiednich, stąd niedrożności prowadzić mogą do lokalnego zalewania i podtopień.

W przypadku gdy roboty utrzymaniowe wymagałyby wykonania remontu lub przebudowy zjazdu, obowiązek ten należy do właściciela lub użytkownika gruntu, zgodnie z zasadami remontu lub przebudowy zjazdu.

 

Kategorie i parametry zjazdów

 

Wytyczne, w jaki sposób powinny być lokalizowane i kształtowane zjazdy, zawarte są w § 54 – 56 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Zgodnie z tym, połączenie jezdni z nieruchomością gruntową usytuowaną poza pasem drogowym projektuje się jako jedno- lub dwukierunkowy zjazd.

Wyróżnić można 3 rodzaje zjazdów:

 • Zwykły – przeznaczony do ruchu pojazdów albo pojazdów, pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch – do tej kategorii zaliczać będzie się zdecydowana większość zjazdów;
 • techniczny - przeznaczony wyłącznie do ruchu pojazdów obsługi drogi oraz wyjątkowo - do ruchu pojazdów służb ratowniczych;
 • awaryjny - przeznaczony wyłącznie do ruchu pojazdów służb ratowniczych oraz wyjątkowo - do ruchu pojazdów obsługi drogi.

Parametry geometryczne zjazdu powinny umożliwiać przejazd pojazdu miarodajnego oraz uwzględniać uwarunkowania wynikające z ruchu pieszych, osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, rowerów, hulajnóg elektrycznych lub urządzeń transportu osobistego. Parametry geometryczne dwukierunkowego zjazdu powinny dodatkowo umożliwiać przejazd pojazdu miarodajnego z zachowaniem bezpiecznej odległości między wymijającymi się pojazdami.

Dodatkowo, zjazdy projektuje się, buduje, przebudowuje lub użytkuje zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zawartej w szczególności:

 • we wzorcach i standardach rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu na podstawie przepisów o drogach publicznych;
 • w Polskich Normach.

Minister Infrastruktury, na podstawie ustawy o drogach publicznych, wydaje i rekomenduje wzorce i standardy m.in. dla zjazdów – „WR-D-33 Wytyczne projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach”. Aktualna wersja wzorców i standardów oraz ich pełny katalog dostępny jest tutaj.

 

Procedura budowy lub przebudowy zjazdu

   1. Uzyskanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu

W celu uzyskania zezwolenia na budowę lub przebudowę zjazdu, należy złożyć wniosek, korzystając z wzoru dostępnego poniżej. We wzorze tym podane są potrzebne dokumenty. Są to:

 • 2 egzemplarze szczegółowego planu sytuacyjnego ze szczegółową koncepcją zagospodarowania nieruchomości i wnioskowaną lokalizacją planowanego/przebudowywanego zjazdu w skali 1:500 lub 1:1000.
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności lub użytkowania nieruchomości (np. wypis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów) – w przypadku współwłasności nieruchomości należy wykazać się zgodą wszystkich współwłaścicieli na lokalizację/przebudowę zjazdu.
 • dla nowopowstających obiektów lub w przypadku zmiany sposobu użytkowania nieruchomości – kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wyciąg z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • w przypadku gdy wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą – dokumenty rejestrowe firmy;
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie lub urzędowo za zgodność z oryginałem) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej.

Z opłaty za pełnomocnictwo zwolnione są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, pełnomocnictwa wydane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Poświadczenie kopii przez MZUiM płatne jest dodatkowo 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia w wysokości 82,00 zł.

Z opłaty zwolnione są sprawy budownictwa mieszkaniowego – nie podlegają więc opłacie zjazdy prowadzące np. do domów, bloków lub garaży przydomowych. Podlegają natomiast opłacie zjazdy np. do nieruchomości niezabudowanych, sklepów, budynków usługowych. W przypadku, gdy zjazd służy łącznie do obsługi części mieszkalnej budynku i prowadzenia działalności gospodarczej (np. budynek mieszkalno-usługowy), zezwolenie podlega opłacie.

W zależności od charakteru zamierzonej inwestycji, MZUiM może zażądać dodatkowych dokumentów – np. na temat pojazdów miarodajnych lub natężeń ruchu generowanych przez nowy obiekt.

 

Opłaty skarbowe pobierane są na podstawie Ustawy o opłacie skarbowej. Pełny katalog opłat i zwolnień przedstawiony jest w tej ustawie.

 

Opłaty skarbowe należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Tychy lub na konto:

Miasto Tychy

44 1240 6960 0693 9999 9999 9999

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

Zezwolenie otrzymają Państwo do miesiąca od złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – do 2 miesięcy.

W przypadku braków formalnych wniosku lub konieczności uzupełnienia dokumentów wynikających z charakteru sprawy, termin ulega odpowiedniemu wydłużeniu.

   
   2. 
Uzgodnienie projektu zjazdu

Na podstawie uzyskanego zezwolenia i zgodnie z określonymi w nim warunkami należy opracować projekt zjazdu i złożyć go do uzgodnienia z MZUiM za pismem przewodnim – można skorzystać z wzoru dostępnego poniżej. Projekt należy złożyć do uzgodnienia w dwóch egzemplarzach – po jednym dla inwestora oraz MZUiM.

Na czas budowy zjazdu należy również opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu, a w przypadku, gdy zjazd wpływa na stałe oznakowanie, również projekt nowej stałej (docelowej) organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu podlega zaopiniowaniu przez MZUiM oraz Policję (w przypadku dróg powiatowych i krajowych) i zatwierdzeniu przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Tychy. /poniżej wniosek do pobrania/

Uzgodniony projekt otrzymają Państwo do miesiąca od złożenia wniosku.

W przypadku braków formalnych wniosku lub konieczności poprawienia projektu, termin ulega odpowiedniemu wydłużeniu. Wniosek powinien być złożony z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym uzgodnienie projektu przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.


   3. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Na czas budowy, przebudowy lub remontu zjazdu, należy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia prac (więcej informacji o zajęciu pasa tutaj).

Decyzję na zajęcie pasa otrzymają Państwo niezwłocznie, lecz nie później niż do miesiąca od złożenia wniosku.

W przypadku braków formalnych wniosku lub konieczności poprawienia projektu, termin ulega odpowiedniemu wydłużeniu. Wniosek powinien być złożony z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym wydanie decyzji przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.


   4. Odbiór zjazdu

Po zakończeniu prac związanych z realizacją budowy lub przebudowy zjazdu należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zjazdu oraz wystąpić do tutejszego Zarządu w celu dokonania odbioru technicznego wykonanych prac.

Wniosek o odbiór można złożyć pisemnie, mailowo na adres mzuim@mzuim.tychy.pl lub telefonicznie. We wniosku o odbiór zjazdu należy powołać się na numery uzyskanych uprzednio zezwoleń i uzgodnień oraz przedstawić dokument potwierdzający dokonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Sugerujemy również dołączenie dokumentacji fotograficznej.

Odbiory zjazdów realizowane są niezwłocznie po weryfikacji wykonach prac w terenie oraz uzależnione są od warunków atmosferycznych.

 

Miejsce i sposób złożenia dokumentów

Wnioski o wydanie zezwoleń i uzgodnienie projektu można składać:

 • pocztą na adres:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
ul. Budowlanych 59
43-100 TYCHY

 • osobiście w sekretariacie (II piętro, pokój 215);
 • elektronicznie przez ePUAP - należy złożyć wniosek, dołączając w formie załączników wypełniony wzór wniosku w formie elektronicznej lub skanu oraz wymagane załączniki.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa o drogach publicznych
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
 • Ustawa o opłacie skarbowej

 

Ponadto Minister Infrastruktury, na podstawie ustawy o drogach publicznych, wydaje, rozpowszechnia i rekomenduje wzorce i standardy (WiS) dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg.

W razie dodatkowych pytań, szczegółowych informacji mogą Państwo zasięgnąć osobiście w siedzibie MZUiM Tychy, telefonicznie pod numerem (32) 227 70 06 – 07 w. 87, 81 lub mailowo: mzuim@mzuim.tychy.pl.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.