22 listopada 2023 10:44

Uzgodnienia lokalizacji nośników reklamowych oraz obiektów handlowych w pasach drogowych dróg publicznych.

Umieszczenie reklamy lub obiektu handlowego w pasie drogowym na terenie miasta Tychy wymaga zezwolenia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. Tut. Zarząd wydaje zgodę na umieszczenie reklamy bądź obiektu handlowego w pasie drogowym na podstawie decyzji administracyjnej - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

reklama - zgodnie z zapisami ustawy - to umieszczona w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185 i 2747), a także każdy inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.3)), ustawionym przez gminę znakiem informującym o obiektach zlokalizowanych przy drodze, w tym obiektach użyteczności publicznej, znakiem informującym o formie ochrony zabytków lub tablicą informacyjną o nazwie formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375);

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zmian.) art. 39 ust. 3 i 3a

W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7 lub w 22 ust. 2, 2a lub 2c. Jednakże właściwy zarządca drogi:

 • może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg;
 • odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej, jeżeli w kanale technologicznym istnieją wolne zasoby;
 • odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jeżeli ich umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, lub zmniejszenie jej trwałości, lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w przypadkach, gdy reklamy nie spełniają warunków, o których mowa w 42a.
 • W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:
 • uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
 • uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urządzenia, o którym mowa w ust. 3;
 • uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urządzenia, o którym mowa w ust. 3.

Dokumenty wymagane do uzgodnienia lokalizacji nośników reklamowych oraz obiektów handlowych:

 • plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej (2 egzemplarze) w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją reklamy/obiektu handlowego;
 • zwymiarowana wizualizacja reklamy/obiektu handlowego;
 • opinia Miejskiej Komisji ds. Estetyki Przestrzeni Miejskiej Urzędu Miasta Tychy;
 • opinia Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy (nośnik reklamowy wolnostojący)
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach
ul. Budowlanych 59 (II piętro)
43-100 TCHY

 

Szczegółowych informacji mogą Państwo zasięgnąć w siedzibie MZUiM Tychy, pokój 37
lub telefonicznie 227-70-06 wew. 79

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.