22 listopada 2023 10:42

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg, na terenie miasta Tychy, wymaga zezwolenia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. Zezwolenie to dotyczy w szczególności: prowadzenia na obszarze pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych, włączenia pasa drogowego lub jego części do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników, umieszczania reklam w pasie drogowym innych działań, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego.

 

Wykonawca bądź inwestor przed planowanym rozpoczęciem prac składa stosowny wniosek do zarządcy drogi - MZUiM w Tychach, zawierający oprócz nazwy jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia pasa drogowego, a także plan sytuacyjny zajęcia odcinka pasa drogowego z podaniem jego wymiarów.

 

Po otrzymaniu opinii zajmujący pas drogowy na miesiąc przed planowanym zajęciem drogi przedstawia zarządcy:

 • projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego i projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa, uzgodniony z MZUiM i zatwierdzony przez właściwy dla tej drogi organ zarządzający ruchem,
 • plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia,
 • harmonogram robót umożliwiający wykonanie prac w przewidywanym terminie.

W zezwoleniu MZUiM określa okres zajęcia pasa, jego powierzchnię, warunki przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz warunki usuwania wad technicznych robót wykonanych
w pasie drogowym.

 

 

Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót nad, pod i naziemnych w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, pobiera się opłatę w wysokości odpowiadającej iloczynowi zajętej powierzchni w m 2 , stawki opłat za 1 m 2   i liczby dni zajęcia pasa. Stawki opłat ustalone są odrębnie dla każdej kategorii dróg.

 

Element pasa drogowego Stawki opłat w zależności od kategori drogii
drogi krajowe drogi powiatowe drogi gminne
Jezdnia do 20% szerokości 1,50 1,20 1,00
Jezdnia od 20% do 50% szerokości 4,00 2,50 1,50
Jezdnia powyżej 50% szerokości 8,00 4,50 2,50
Chodnik, plac, zatoka, ścieżka rowerowa 1,50 1,00 0,80
Pozostałe elementy pasa drogowego
(pobocza, rowy, zieleńce)
0,70 0,50 0,40

 

Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy PeKaOSA.
Nr. 89 1240 2975 1111 0010 6080 2263

 

Do powierzchni zajęcia pasa drogowego wliczamy:

 • wykop,
 • odkład ziemi z wykopu,
 • ustawione maszyny i pojazdy,
 • teren wygrodzony.

 

Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Do takich urządzeń zaliczamy wszelki rodzaj infrastruktury podziemnej umieszczonej w pasie drogowym, a dokładnie:

 

 • rury ochronne,
 • sieć wodociągowa,
 • sieć gazowa,
 • sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • kanalizacja teletechniczna i światłowody, sieci techniczne
 • studnie rewizyjne, kierunkowe itp.
 • sieć ciepłownicza,
 • sieć energetyczna.

 

Za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłatę roczną. W poniższej tabeli zamieszczono stawki opłat rocznych za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

 

Zajmowany obszar Stawki opłat w złotychy
w zależności od kategori drogii
drogi krajowe drogi powiatowe drogi gminne
W pasie drogowym
(jezdnia, chodnik, pobocze, parking, itp.)
30,00 20,00 10,00
W obiektach inżynieryjnych
(mosty, wiadukty, kładki, tunele, przepusty)
180,00 120,00 60,00

 

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych określa:

 

 

wydana na podstawie:

 

 

Przed przystąpieniem do umieszczenia urządzenia w pasie drogowym należy wystąpić do MZUiM
w Tychach o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

 

Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu. Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia MZUiM w Tychach lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu powoduje naliczanie opłat karnych w wysokości dziesięciokrotnej opłaty.

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.