22 listopada 2023 11:42

Uzgodnienia lokalizacji sieci i przyłączy w pasie drogowym dróg publicznych

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zmian.) art. 39 ust. 3 i 3a

 

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7 lub w 22 ust. 2, 2a lub 2c. Jednakże właściwy zarządca drogi:
  • może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg;
  • odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej, jeżeli w kanale technologicznym istnieją wolne zasoby;
  • odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jeżeli ich umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, lub zmniejszenie jej trwałości, lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w przypadkach, gdy reklamy nie spełniają warunków, o których mowa w 42a.
  • W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:
  • uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
  • uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urządzenia, o którym mowa w ust. 3;
  • uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urządzenia, o którym mowa w ust. 3.

 

Dokumenty wymagane do uzgodnienia lokalizacji sieci i przyłączy:

  • plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej (2 egzemplarze) w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją projektowanych sieci/przyłączy;
  • w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Sekretariat Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach
ul. Budowlanych 59 (II piętro)
43-100 TCHY

 

Szczegółowych informacji mogą Państwo zasięgnąć w siedzibie MZUiM Tychy, pokój 37 i 28
lub telefonicznie 227-70-06 wew. 79,83

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.