Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Zjazdy


Informacja o zjazdach

Zapewnienie dojazdu do nieruchomości umożliwiają zjazdy. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470) zjazd, jest to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej.

Zgodnie z art. 76a Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. 2016 poz. 124) ze względu na wymagania techniczne i użytkowe zjazdy dzieli się na:

 1. publiczne – określone przez zarządcę drogi jako zjazdy do nieruchomości gruntowych usytuowanych poza pasem drogowym: a) na których prowadzona jest lub planowane jest prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności o charakterze publicznym,
  b) na których usytuowana jest lub planowane jest usytuowanie nieruchomości budynkowej lub lokalowej, w których prowadzona jest lub planowane jest prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności o charakterze publicznym,
  c) które stanowią lub będą stanowić dojazd do nieruchomości wymienionych w lit. a lub b;
 2. indywidualne – określone przez zarządcę drogi jako zjazdy niebędące zjazdami publicznymi.

Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu – dotyczy dróg publicznych. Lokalizacja zjazdów z dróg wewnętrznych podlega uzgodnieniu. (Podstawa prawna: art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U. 2020 poz. 470)

Status drogi sprawdzić można w zakładce ADMNINISTRACJA > Nasze Drogi.

Procedura uzyskania zgody na budowę lub przebudowę zjazdu

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Wypełniony wniosek o wydanie zgody na lokalizację lub przebudowę zjazdu (pobierz wniosek);
 2. 2 egzemplarze szczegółowego planu sytuacyjnego wykonanego na mapie zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z koncepcją zagospodarowania i wnioskowaną lokalizacją planowanego / przebudowywanego zjazdu;
 3. kopię dokumentu potwierdzającego prawo do władania nieruchomością lub wypis z księgi wieczystej – w przypadku współwłaścicieli należy wykazać się zgodą wszystkich współwłaścicieli na dysponowanie gruntem;
 4. dla nowopowstających obiektów - kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub wyciąg z obowiązującego planu zagospodarowania terenu;
 5. w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą – dokumenty rejestrowe firmy;
 6. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000);
 7. dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000). Z opłaty zwolnione są sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego (podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000);
 8. Inne – w zależności od charakteru zamierzonej inwestycji, Miejski Zarząd Ulic i Mostów może zażądać dodatkowych dokumentów.

Opłaty skarbowe należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Tychy lub na konto: Miasto Tychy nr konta 44 1240 6960 0693 9999 9999 9999 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na lokalizację lub przebudowę zjazdu lub uzgodnienia na lokalizację zjazdu z drogi wewnętrznej, jednak przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją zjazdu inwestor zobowiązany jest uzgodnić z MZUiM projekt zjazdu. Projekt wykonać należy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 poz. 124) § 77 – wymogi projektu i budowy zjazdu oraz § 78 – zjazd publiczny lub § 79 – zjazd indywidualny, w oparciu o warunki wydane w decyzji lub uzgodnieniu.

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście w sekretariacie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (II piętro) lub pocztą na adres:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
ul. Budowlanych 59
43-100 TYCHY

Szczegółowych informacji mogą Państwo zasięgnąć w siedzibie MZUiM Tychy, pokój 219 lub telefonicznie (32) 227 70 06 - 07 wew.23.

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023