Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Zasady wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
Wnioski
 
 

Wykonawca bądź inwestor na trzy miesiące przed planowanym rozpoczęciem prac składa stosowny wniosek do zarządcy drogi - MZUiM w Tychach, zawierający oprócz nazwy jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia pasa drogowego, a także plan sytuacyjny zajęcia odcinka pasa drogowego
z podaniem jego wymiarów. Przed wydaniem zezwolenia MZUiM wydaje opinię
w sprawie planowanego zajęcia pasa, w której określa warunki i terminy zajęcia pasa.

Po otrzymaniu opinii zajmujący pas drogowy na miesiąc przed planowanym zajęciem drogi przedstawia zarządcy:

  • projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego i projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa, uzgodniony z MZUiM i zatwierdzony przez właściwy dla tej drogi organ zarządzający ruchem,
  • plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia,
  • harmonogram robót umożliwiający wykonanie prac w przewidywanym terminie.

W zezwoleniu MZUiM określa okres zajęcia pasa, jego powierzchnię, warunki przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz warunki usuwania wad technicznych robót wykonanych
w pasie drogowym

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023