Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash.

Przedmiot i zakres działania


Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach jest jednostką budżetową, powołaną Uchwałą Nr 319/99 Rady Miejskiej w Tychach
z dnia 28.10.1999r.

Do zadań MZUiM w Tychach należy w szczególności:

 • opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 • opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 • pełnienie funkcji inwestora,
 • utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 • koordynacja robót w pasie drogowym,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 • wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,
 • budowa, utrzymanie, zarządzanie i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz skrzyżowań dróg wewnętrznych z drogami publicznymi a także urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu związanych z funkcjonowaniem skrzyżowań,
 • sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym,
 • sprawy związane z wykonaniem lub przebudową zjazdu z drogi do pól uprawnych i zabudowań,
 • utrzymanie przejść dla pieszych pod lub nad jezdnią drogi publicznej,
 • wydawanie zgody na wykonywanie przebudowy lub kapitalnego remontu obiektów i urządzeń znajdujących się w pasie drogowym,
 • występowanie z wnioskiem do właściwego ministra ds. transportu, gdy droga niezbędna dla komunikacji publicznej nie została zaliczona do żadnej kategorii dróg.

Do zadań jednostki budżetowej należy ponadto:

 • organizowanie przetargów na wykonawstwo zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych w ramach przekazywanych na ten cel środków finansowych,
 • prowadzenie spraw z zakresu transportu drogowego tj.:
  • sprawy użytkowania mostów i tuneli,
  • usługi parkingowe.

O nas
Sprawy urzędowe
Administracja
KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2020