Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Uzgodnienia drogowe


Zadania Działu uzgodnień dokumentacji:

 • dokonywanie uzgodnień w zakresie umieszczania w pasie drogowym wszelkich urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem pasa drogowego,
 • dokonywanie uzgodnień w zakresie inwestycji realizowanych w sąsiedztwie pasa drogowego,
 • dokonywanie uzgodnień w zakresie lokalizacji zjazdów,
 • wydawanie decyzji na lokalizację zjazdów,
 • wydawanie wstępnej zgody na wejście w teren działek znajdujących się w pasie drogowym,
 • wydawanie warunków technicznych i uzgodnień dla inwestycji drogowych, realizowanych poza zadaniami MZUiM,
 • dokonywanie odbiorów końcowych inwestycji drogowych nieobjętych zadaniami MZUiM,
 • opiniowanie projektów czasowej i docelowej organizacji ruchu dla inwestycji nieobjętych zadaniami MZUiM,
 • wydawanie warunków komunikacyjnych do decyzji o warunkach zabudowy na wniosek Wydziału Architektury Urzędu Miasta Tychy,
 • opiniowanie i uzgadnianie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie korespondencji i archiwizacji dokumentów, wynikających z realizacji inwestycji na terenie miasta.

Uzgodnienia dokumentacji projektowych

Projektowanie i wykonywanie różnego rodzaju inwestycji budowlanych, realizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ulic krajowych, powiatowych i gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Tychy i znajdujących się w zarządzie MZUiM wymaga uzyskania pozytywnego uzgodnienia dotyczą one
w szczególności:

 • lokalizacji podłączenia komunikacyjnego działek prywatnych do dróg znajdujących się w zarządzie MZUiM;
 • lokalizacji budynków na działkach przylegających do pasa drogowego;
 • zapewnienia obsługi parkingowej dla nowoprojektowanych inwestycji;
 • projektów infrastruktury technicznej (teletechnika, energetyka, gaz, C.O., wodociąg, kanalizacja ) przebiegającej w pasach drogowych;
 • lokalizację ogrodzeń trwałych działek od strony dróg publicznych;
 • dokumentacji technicznych dla nowoprojektowanych ulic oraz obiektów mostowych lokalizowanych na terenie miasta Tychy;
 • dokumentacji technicznych dotyczących modernizacji ulic na terenie miasta Tychy.

Ponadto tutejszy Zarząd może służyć, jako jednostka opiniodawcza dla inwestycji związanych z branżą drogową lokalizowanych na terenach nie zarządzanych przez miasto Tychy.

Przedkładane do uzgodnienia w tutejszym zarządzie projekty winny zawierać:
 1. wniosek zawierający:
  • nazwę i dokładny adres wnioskodawcy;
  • telefon kontaktowy oraz nazwisko osoby do kontaktu;
  • nazwę i miejsce lokalizacji inwestycji;
  • nazwę i dokładny adres inwestora;
 2. dwa egzemplarze projektu;
 3. dodatkowe uzgodnienia branżowe;

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach
ul. Budowlanych 59 (II piętro)
43-100 TCHY

Szczegółowych informacji mogą Państwo zasięgnąć w siedzibie MZUiM Tychy, pokój 218 i 219
lub telefonicznie 227-70-06 wew. 23,21,22

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023