Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Opłaty za zajęcie pasa drogowego
Wnioski
 
 

Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót nad, pod i naziemnych w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, pobiera się opłatę w wysokości odpowiadającej iloczynowi zajętej powierzchni w m2, stawki opłat za 1 m2 i liczby dni zajęcia pasa. Stawki opłat ustalone są odrębnie dla każdej kategorii dróg.

 

Element pasa drogowego Stawki opłat w zależności od kategori drogii
drogi krajowe drogi powiatowe drogi gminne
Jezdnia do 20% szerokości 1,50 1,20 1,00
Jezdnia od 20% do 50% szerokości 4,00 2,50 1,50
Jezdnia powyżej 50% szerokości 8,00 4,50 2,50
Chodnik, plac, zatoka, ścieżka rowerowa 1,50 1,00 0,80
Pozostałe elementy pasa drogowego
(pobocza, rowy, zieleńce)
0,70 0,50 0,40

 

Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy PeKaOSA.

Nr. 89 1240 2975 1111 0010 6080 2263

 

Do powierzchni zajęcia pasa drogowego wliczamy:
 • wykop,
 • odkład ziemi z wykopu,
 • ustawione maszyny i pojazdy,
 • teren wygrodzony.

 

Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

Do urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zaliczamy wszelki rodzaj infrastruktury podziemnej umieszczonej w pasie drogowym
a dokładnie:

 

 • rury ochronne,
 • sieć wodociągowa,
 • sieć gazowa,
 • sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • kanalizacja teletechniczna i światłowody, sieci techniczne
 • studnie rewizyjne, kierunkowe itp.
 • sieć ciepłownicza,
 • sieć energetyczna.

 

Za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłatę roczną. W poniższej tabeli zamieszczono stawki opłat rocznych za 1m? powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

 

Zajmowany obszar Stawki opłat w złotychy
w zależności od kategori drogii
drogi krajowe drogi powiatowe drogi gminne
W pasie drogowym
(jezdnia, chodnik, pobocze, parking, itp.)
30,00 20,00 10,00
W obiektach inżynieryjnych
(mosty, wiadukty, kładki, tunele, przepusty)
180,00 120,00 60,00

 

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych określa:

 

 

wydana na podstawie:

 

 

Przed przystąpieniem do umieszczenia urządzenia w pasie drogowym należy wystąpić do MZUiM
w Tychach o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

 

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023