Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Opłaty za umieszczanie reklam


 
Stawka opłaty za 1 m2 powierzchni reklamy wynosi za każdy dzień zajęcia pasa, zależnie od lokalizacji:

Kategoria drogiStawki opłat w złotych
Droga Krajowa 3,00
Droga Powiatowa 2,20
Droga Gminna 1,80

Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy PeKaO S.A.

Nr. 89 1240 2975 1111 0010 6080 2263

Podstawa prawna

Opłaty za umieszczenie reklamy w pasie drogowym pobierane są na podstawie art.39 ust. 3 i art. 40 ust.1,3,8 i 11 oraz art.21 ust.1a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami), art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami),Uchwały Nr 0150/XXVI/518/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 2004r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych
i upoważnienia Nr. 1130/7/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. Prezydenta Miasta Tychy.
KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023