Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Opłaty za umieszczenie obiektu budowlanego w pasie drogowym


 
Stawka opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego wynosi za każdy dzień zajęcia pasa:

Rodzaj obiektu Stawki opłat w złotych
w zależności od Kategorii Drogi
Drogi krajowe Drogi powiatowe Drogi gminne
Stały obiekt handlowy, usługowy
(kiosk, kontener, pawilon)
1,00 0,50 0,30
Inne obiekty stałe 1,50 0,80 0,50
Czasowy obiekt handlowy, usługowy,
gastronomiczny (stoisko handlowe,
stoisko reklamowe, ogródek letni)
1,00 0,40 0,20

Podstawa prawna

Opłaty za umieszczenie reklamy w pasie drogowym pobierane są na podstawie art.39 ust. 3 i art. 40 ust.1,3,8 i 11 oraz art.21 ust.1a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami), art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami),Uchwały Nr 0150/XXVI/518/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 2004r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych
i upoważnienia Nr. 1130/7/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. Prezydenta Miasta Tychy.
KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023