Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Akty prawne


Akty prawne w oparciu, o które dokonywane są uzgodnienia oraz wydawane decyzje:

  • ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm)
  • rozporządzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku poz. 430 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)
  • ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623)
  • ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
  • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108 z 2005r. poz. 908 z pożn. zm.)

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023